Skolens værdigrundlag

Avedøre Skole 2019/20I skoleåret 19/20 vil der på Avedøre Skole være særligt fokus på 3 udviklingspunkter læsning, ma-
tematikløft og inklusion. Det betyder at vi holder fokus, at vi dygtiggør os og at vi kigger på fokus-
punkterne, når vi prioriterer tid, men også vores økonomiske midler.

Læsning, styrker elevernes muligheder i alle fag, derfor har vi næste år fokus på at styrke elever-
nes læskompetencer via:

Guided Reading – læs dokumentet i planlægningsmappen
Læsebånd i alle fag, skal fylde på Avedøre Skole fra 0. – 9.klasse og de er obligatorisk – vi arbejder
med det i uge 32.

Matematikløft, Hvidovre Kommune sætter stort ind med kursus til alle indskolingernes matema-
tiklærere i skoleåret 19/20. Der skal være sammenhæng mellem det som eleverne bliver målt på
og det vi lærer dem. Skoleåret efter vil det være matematiklærere fra de ældste klasser der kom-
mer på kursus.

Samtidig har vi igen i år igangsat Turbo matematik, der på små hold skal løfte elever, der har sær-
ligt talent inden for det matematiske.

Inklusion, er mange ting det er undervisning der skal kunne rumme elevernes forskellighed, det er
alternative læringsrum for dem som har brug for det, det er måden hvorpå vi disponerer vores res-
sourcer på. Det er en kvalificeret DSA undervisning, men det er også tanker og måden hvorpå vi
omtaler eleverne og deres særlige kendetegn. Vi vil bruge året på at udarbejde en inklusionsstra-
tegi sammen med ledelse og medarbejdere.

Andre opprioriteringer:
Vi får skolerobotter og glæder os til at se, hvad de kan og skal :o)
Vi er med i DR’s Ultra-bit for mellemtrinnet og har allerede lavet aftaler med Quark vedr. kursus
for alle mellemtrinnet lærere.
Vi arbejder videre med at får den ”Faglige strategi” omsat til virkelighed både i form af et konkret
materiale, men også til at blive levende for elever og medarbejdere.

 

Vision


Hvad er Avedøre Skole, hvad er vi gode til, hvilke værdier er vigtigst for os og hvor skal vi hen
fremover. Arbejdet med at lave en vision og en strategi for skole skal påbegyndes næste år. Det er
en stor proces, hvor skolebestyrelsen, medarbejdere, elever, men også vores center skal inddra-
ges. Vi glæder os til det arbejde og den proces – vi tænker først en endelig vision og dertilhørende
strategi er klar om 2 år. Fordi vi ønsker en open proces med deltagelsesmulighed.