Skolens værdigrundlag

I skoleåret 20/21 vil der på Avedøre Skole være særligt fokus på 3 udviklingspunkter læsning, matematikløft og inklusion. Det betyder at vi holder fokus, at vi dygtiggør os og at vi kigger på fokuspunkterne, når vi prioriterer tid, men også vores økonomiske midler.

 

Læsning styrker elevernes muligheder i alle fag, derfor har vi næste år fokus på at styrke elevernes læsekompetencer via:

Guided Reading – læs dokumentet i planlægningsmappen

Læsebånd i alle fag, skal fylde på Avedøre Skole fra 0. – 9.klasse og det er obligatorisk.

 

Matematikløft, Hvidovre Kommune sætter stort ind med kursus til alle udskolings matematiklærere i skoleåret 20/21. Der skal være sammenhæng mellem det som eleverne bliver målt på og det vi lærer dem.

Vi fortsætter Turbo matematik, der på små hold skal løfte elever, der har særligt talent inden for det matematiske.

 

Inklusion er mange ting. Det er undervisning der skal kunne rumme elevernes forskellighed, det er alternative læringsrum for dem som har brug for det, det er måden hvorpå vi disponerer vores ressourcer på. Det er en kvalificeret DSA undervisning, men det er også tanker og måden hvorpå vi omtaler eleverne og deres særlige kendetegn. Det er den måde hvorpå vi handler på sager, hvor et barn har følt sig ekskluderet. Vi har mange indsatser, som kan hjælpe børn i vanskelige situationer. Det er altid en individuel vurdering og der skal laves tiltag, sådan det enkelte barn føler sig indeholdt.

 

Andre opprioriteringer:

Vi er med i DR’s Ultra-bit for mellemtrinnet og har allerede lavet aftaler med Quark vedr. kursus for alle mellemtrinnet lærere.

Kata Fonden – temauger – Projektbaseret læring.

 

Vision

Hvad er Avedøre Skole, hvad er vi gode til, hvilke værdier er vigtigst for os og hvor skal vi hen fremover. Arbejdet med at lave en vision og en strategi for skolen skal påbegyndes i år. Det er en stor proces, hvor skolebestyrelsen, medarbejdere, elever, men også vores center skal inddrages. Vi glæder os til det arbejde og den proces – vi tænker først en endelig vision og dertilhørende strategi er klar om 1 år. Fordi vi ønsker en åben proces med deltagelsesmulighed.

 

Avedøre skole vil altså have 3 fokusområder i skoleåret 2020-2021:

  • Matematik
  • læseundervisning
  • Inkluderende fællesskaber

 

Skolen har derfor prioriteret kurser, økonomi og timer med disse fokusområder for øje.

 

Matematik

TMTM på Avedøre Skole er en tidlig matematikindsats målrettet elever på 2. og 8 årgang. Hensigten med TMTM er, at eleven, gennem et koncentreret forløb, styrker og videreudvikler sine forståelser, strategier, talsans og geometrisk sans. Undervisningen foregår som samtaler og samaktiviteter mellem eleven og TMTM-læreren hvorved eleven støttes i, at anskueliggøre matematikken og fænomener i en verden, som matematikken kan bruges på.

Sproglig opmærksomhed 

Alle klasser og lærer i matematik har fokus på den sproglige dimension, hvor mundtlig matematik er en del af den daglige del af matematikundervisningen.

GeoGebra

Der er fokus på IT-delen, hvor lærerne fra 0-5 klasse får videreuddannelse i GeoGebra af Rikke Schnedler Teglskov Kristensen. Fokus er at komme i gang med GeoGebra samtidig med, at vi forholder os didaktisk til, hvad det kan i undervisningen, og hvordan vi kan inddrage det. Vi koblet det daglige arbejde med en didaktisk vinkel på, hvordan dynamisk geometri kan understøtte de faglige pointer i undervisningen.

Guided Reading

Vi skal arbejde målrettet med en læseindsats kaldet ,,Guided Reading” allerede fra 0.klasse. Denne nye og målrettede læseindsats medvirker til, at flere kommer godt fra start, og at der kommer flere gode læsere.

Rudersdal kommune har udarbejdet og afprøvet metoden med flotte resultater, og dette vil vi gerne gøre efter.

Indsatsen går ud på, at eleverne bliver delt ud i små grupper, hvor eleverne får 25 min. intensiv læseundervisning på deres læseniveau. På denne måde bliver både fagligt svage og stærke elever tilgodeset.

Guided reading vil køre på 1. årgang fra august til januar og på 0. årgang fra januar til juni måned.

 

Inkluderende fællesskaber

Gensidig respekt for hinanden og elevernes forskelligheder.

Klassemøder hvor alle elever kommer til orde, og der bliver arbejdet med det at være en god kammerat, klassekultur og hvordan hver enkelt elev taler til og med hinanden, ikke om.

Legeaftaler inden frikvartererne.

Følge op på frikvartererne hvis der har været konflikter.        

Enkelt elever der guides. Forskellige indsatser afhængig af hvilket klassetrin.

 

0. - 3. Klasse: Fri for mobberi:

                  Fri for Mobberi er et forebyggende antimobbeprogram til 0-9-årige børn,

                  fagfolk, forældre, som Mary Fonden og Red Barnet står bag.

 

1.kl. - 99 år : Robusthed.dk er et implementeringsbaseret program, som styrker  

                    vores evne til at håndtere udfordringer og indgå i sociale relationer.

                    

4. + 5. Årgang: Klassekabalen. Består af seks korte dokumentarfilm, som tager flg.

                        emner op:

                        “ klassefest”, “ fælleslege”, “pigeproblemer”, “lejrskole”, “kærester”,              

                        “ hård tone”.

       

6. -9. Årgang. Kærligt talt: Et undervisningsforløb, som sætter relationer,

                      kommunikation og svære følelser på dagsorden i udskolingen.

                      Eleverne får redskaber til at håndtere og sætte ord på svære

                      følelser….

  

7. - 9. Årgang. MOT  7. - 9. Årgang:

         Programmet henvender sig til 7. - 9. Klasse i folkeskolen.

         Der er fokus på de unge i skolen og fritiden.

         MOT brugerens til ung-formidling, øvelser, gode fortællinger, dialog og rollespil

         for at gøre de unge bevidste om værdien i at træffe egne valg, at tage

         vare på hinanden og vise mod.

         at gøre de unge bevidste om værdien i at træffe egne valg, tage vare på

         hinanden og vise mod.

 

Læsebånd

En talemåde siger, at øvelse gør mester. Sådan er det også med læsning, man bliver kun god til det, hvis man øver sig. Undersøgelser viser, at læsebånd, som er struktureret som stillelæsning, ikke har nogen mærkbar effekt på eleverne. Derfor skal vi arbejde med at være aktive, mens vi læser. Dette skal ske i alle fag - både i fag- og skønlitterære tekster.

I fagundervisningen undervises i VIS-strategierne og i danskundervisningen skal eleverne arbejde med bla. gentaget læsning, makkerlæsning, hastighedstræning, læseforståelse og læsestrategier.  Læsevejlederne er tovholdere på dette projekt.

Projektet består i 20 minutters læsebånd hver morgen i alle fag.