Antimobbestrategi

Formål

 • Vi vil opnå stærke og tillidsfulde fællesskaber med høj tolerance i forhold til vores forskelligheder.
 • Vi vil skabe et trygt miljø med gensidig respekt, begejstring med fokus på den personlige udvikling og læring.
 • Vi vil inddrage forældre, elever og personale i, hvordan vi forebygger og handler i forbindelse med mobning.
 • Vi vil begrænse omfanget af digitalmobning via åbenhed og dialog, sådan eleverne er trygge og ved, hvordan de skal agere på de digitale medier eller, hvor de kan søge hjælp, hvis de er i tvivl.
Luk alle
Åbn alle
 1. Sikre at der er fællesviden omkring trivsel, at skolen arbejder med trivsel samt benytter de data, der foreligger.
 2. Sikre at vi løbende arbejder forebyggende med at sikre elevernes trivsel både i den virkelige og i den virtuelle verden.
 3. Sikre samarbejdet omkring det enkelte barn, således alle instanser (forældre, medarbejdere og øvrige samarbejdspartner) er bekendte med, hvordan vi arbejder med at sikre alles trivsel.
 4. Sikre at alle ved præcis, hvad processen er, hvis man bliver bekendt med et barns mistrivsel eller med mobning

På Avedøre Skole læner vi os op af DCUMs definitioner, når det kommer til mobning.

Mobning

Mobning er et socialt fænomen, som in- og ekskluderer gennem ekstreme marginaliseringsprocesser. Mobning opstår i en gruppe, når ekskluderende processer tager overhånd og glider af sporet.

Mobning er et tegn på dårligt psykisk undervisningsmiljø.

Digital mobning

Digital mobning er mobning, der foregår på mobiltelefoner, computere eller andre elektroniske enheder. Det kan være via sms/mms eller gennem forskellige sociale medier, som Facebook og Instagram.

DCUM

Du kan læse mere om DCUMs definitioner via disse links:

DCUMs digitale vejledning om mobning (Hvad er mobning?) (nyt vindue)

DCUMs undersøgelse om digital mobning i skolen (nyt vindue)

Nedenunder kan du læse om hvordan Avedøre Skole vil forebygge mobning.

Ledelsens ansvar

Ledelsen har det helt overordnede ansvar for at forebygge og afhjælpe mobning. Dette er inddelt i 3 områder.

 1. Data – at trivselsmålingerne bliver offentligt tilgængelige og at medarbejderen arbejder systematisk med dem. Desuden skal prioriteres tid, således sikres at der arbejdes med trivsel ude i klasserne.
 2. Ressourcecenteret – at der er tilpas med ressourcer i centeret, således der ex. Kan laves systematiske trivselsforløb, Robusthedsforløb mm. rundt på bestemte årgange. Men også sådan, at der kan indsættes med forebyggende indsatser efter behov.
 3. Fællesskab - Sikre at der bliver arbejdet med værdiregelsæt både med personalet således de ved hvad de skal være opmærksomme på, men også ude i klasserne sådan eleverne er bekendte med hvad vi forventer af dem.

Personalets ansvar

Personalet spiller en stor rolle i forbyggelse og afhjælpning af mobning. Dette indebærer følgende:

 • At arbejde forebyggende, f.eks med digital dannelse.
 • At sørge for at gennemføre klassemøderne - give rum til at kunne tale sammen om trivsel
 • At inddrage kompetencecenteret ex. pige/drenge og henmøder, digitalmobning etc.
 • At reagerer og handle på det, når børnene mistrives. Dette er et fælles ansvar i teamet.
 • At arbejde løbende med at alle børn trives og har det godt, samt at børnene har venner og har en voksen de kan gå til.

Elevernes ansvar

Hvis der er nogle elever som oplever mobning, kan de:

 • Gribe ind, hvis de ser andre blive mobbet.
 • Tale med dem som mobber.
 • Hente hjælp fra en voksen eller andre elever.

Forældrenes ansvar

Forældre har også et ansvar, når det kommer til mobning. Dette indebærer:

 • At holde interessen for barnets skolegang – også deres sociale liv.
 • At tage direkte kontakt til implicerede i en god tone.
 • Trivselsgrupperne i klasserne har en vigtig social rolle – aktiviteter.
 • Trivselsgruppen skal være talerør for planen – finde det frem ved lejlighed.
 • At have en god tone på Aula.

Ledelsens ansvar

Vi har udarbejdet en hel digital strategi.
Således er der iværksat en løbende digital progressionsplan/strategi, der beskriver elevernes medie progression hele vejen gennem elevernes uddannelsesforløb.

Vi vil sørge for at strategien bliver efterfulgt og kommer ud og ”gå”, altså at den er bekendt af de årgange, der skal arbejde med fx Sociale medier.

Se eventuelt vores IT-strategi, hvori der findes progressionsplaner mm.

Personalets ansvar

 • At afholde klassemøder
 • At drøfte hvad er 'hot' og 'not'
 • Hvordan er loven for sociale medier (udskolingen)
 • At genbesøge strategier mm.
 • At undervise i og informere om god opførsel på de digitale medier.
 • Digitalmobning skal være på dagsordenen løbende, alt efter hvad behovet er på de enkelte klassetrin.

Elevernes ansvar

Hvis der er elever, som oplever eller mistænker digital mobning, kan de:

 • Stille og roligt blande sig i situationen, spørge ind til hvad de andre elever laver.
 • Hente hjælp fra en voksen eller andre elever.
 • Selv sige fra og evt. forklare, hvordan de har det.

Forældrenes ansvar

 • Tilegne sig viden om klassens digitale forbrug.
 • Forældredebat – deling af viden.
 • Engagere sig i sit barns digitale liv og tale med sit barn om, hvordan man har en god tone på de digitale medier.

Indgriben og genoprettelse - Handleplan for mobning og digital mobning på Avedøre Skole.

Ledelsen

 • Elever eller forældre som henvender sig vedr. mobning kan forvente, at skolens ledelse reagerer hurtigt og søger at skabe overblik over sagen med henblik på at stoppe mobningen.
 • Ledelsen tager fat i de involverede – herunder personale og forældre.
 • Ledelsen sørger for at handleplan bliver lavet.

Personale

 • Elever eller forældre som henvender sig vedr. mobning kan forvente, at skolens medarbejdere reagerer hurtigt og søger at skabe overblik over sagen med henblik på at stoppe mobningen.
 • Personalet tager fat i de involverede – herunder ledelse og forældre.
 • Personalet laver en handleplan og involverer teamet.

Elever

 • Eleverne har pligt til at gøre en indsats for at stoppe mobning, til at sige fra og undgå at blive medløber. I det hele taget medvirke til, at mobning ikke spredes.
 • Elever, der er udsat for mobning, bør hurtigst muligt inddrage en person, man har tillid til.
 • Elever, der er vidne til mobning, bør hurtigst muligt inddrage en lærer eller pædagog eller anden person og på vegne af den mobbede søge hjælp.

Værdiregelsæt og antimobbestrategi: Overholdese og forankring

Ledelsen på Avedøre Skole holder sig ajour med nyeste forskning mm. Da vi har et fast fokuspunkt på Skolen, der hedder inklusion, er det også ud fra dette fokus vi blandt andet prioriterer vores midler.

Fx Kan nævnes, at vi har uddannet trivselsvejleder, sendt folk på kursus i Robusthed, MOT og Klassekabalen. Disse 3 indsatser er fast indlagt i skolens trivsels-årshjul og kan desuden igangsættes efter behov.

Vi arbejder med vores indemiljø, således er vi pt. i gang med, at afprøve alternative klasserumsindretninger, der gerne skulle rumme og ramme flere typer af elever – således det er rart at være her for alle. Og har blandt andet indrettet udskolingen, sådan vores store elever, også har lyst til at blive her i pauserne.

Vi har indlagt ”Klassemødet” i alles skema, som et fast punkt hver uge - kan justeres op og ned.

Vi sender løbende medarbejdere fælles på kursus, sidst havde vi oplæg fra ”Center for konfliktløsning”, hvilket blandt andet bidrog til, at vi fik en mere fælles tilgang til håndtering af konflikter og i vores fælles forståelse af sproget betydning - både det verbale og det nonverbale.

Hvordan sikrer vi, at antimobbestrategien er synlig og kendt af alle på Avedøre Skole?

Som skrevet tidligere godkendes antimobbestrategien og arbejdes med og på:

 • MED
 • I Skolebestyrelsen
 • I Elevrådet

Desuden bliver planen årligt drøftet på et PR-møde (Mødet med alle medarbejderne).

Det forventes at medarbejderne én til to gange årligt tager værdiregelsættet op til drøftelse i deres teams og debatteres med eleverne mindst to gange årligt på klassemøderne.

Desuden bliver strategien lagt på både hjemmesiden og lagt tilgængelig i AULA.

Hvad gør vi, hvis antimobbestrategien ikke overholdes?

Som skrevet tidligere tager vi den op i alle instanser og debatterer, hvordan vi får det bedre ud blandt elever og medarbejdere, hvis Antimobbestrategien ikke overholdes.

Vi er klar over at et sådant redskab er dynamisk. Derfor vil vi også løbende justere den.