Værdiregelsæt

 • Vi ønsker en skole med højt til loftet og en kultur, hvor der er stor åbenhed i arbejdet med trivsel og mobning. Vi ønsker at der tales åbent omkring trivsel - også når det er svært.
 • Vi ønsker en skole med en positiv tone, et fælles sprog, en fælles kultur og friheden til at være den man er.
 • Vi ønsker en skole, hvor det er tilladt at fejle. Hvor vi anser fejl som starten på noget nyt og spændende, som en del af en proces, som man kan lære noget af.

Kerneværdier

Luk alle
Åbn alle

Man skal kunne tale respektfuldt og åbent om, hvad man tænker og oplever - om forskellige emner, handlinger og så videre - både egne og andres. Vi respekterer og anerkender, at vi oplever verden forskelligt - også selvom vi ikke er enige.

Det skal fremme åbenhed og gensidig respekt. Positiv dialog og tryghed.

Vi skal alle bidrage til at stemningen samt måden, hvorpå der tales, forbliver i en anerkendende og positiv tone.

Det skal fremme et positivt miljø, hvor der ikke skabes en brokkekultur, men snarere en handlingskultur.

At vi ser, også de små succeser, som værd at fejre. Både egne og andres.

Det skal fremme en glad arbejdsplads for både børn og voksne, hvor man har lyst til at vise noget frem.

Kerneværdier i praksis

Luk alle
Åbn alle

En respektfyldt, åbent kommunikationsmiljø er:

 • En dialogbaseret, handlende tilgang mellem både børn, medarbejdere og ledelse.
 • Mere medbestemmelse blandt eleverne via elevråd, klassemøder, men også individuelle samtaler.

Ledelse

 • Vi skal møde både medarbejdere og børn med åbenhed og nysgerrighed.
 • Vi skal skabe gode rammer - både fysiske og psykiske

Personale

 • Vi skal møde hinanden med tillid frem for mistillid
 • Tænke over hvordan vi kommunikere - gå til første led første gang.
 • Vi skal tale sammen i teamet og gøre det tydeligt, at vi har talt sammen og gør tingene sammen.
 • Tydeliggøre over for eleverne når de har medbestemmelse, hvis det faktisk har det.

Elever

 • Spørge til andres ve og vel – om de har det godt.
 • Fra man er lille skal man lære at tale med hinanden om tingene.
 • De små skal hjælpes til at søge hjælp hos en lærer/pædagog.
 • De store skal hjælpe de små.
 • Turde søge hjælp når man kan se, at der er noget galt.

Forældre

 • Tænke over hvordan vi kommunikerer om og med lærere/medarbejdere.
 • Vi taler med folk direkte og ikke OM nogen – kommandovejen skal gå rigtigt til.
 • Gøre det tydeligt overfor børnene, at kommandovejen er den rigtige vej.
 • Bidrage med en positiv tone også selvom man ikke er enig.

Vi vil arbejde med en fælles forståelse af, hvordan vi ser andre mennesker. Det vil vi gøre via teoretikere - men også via samtale med hinanden. Hvis vi forstår det samme i ordenes betydning – er chancen større for et positivt og anerkendende miljø.

Ledelse

 • Være rollemodeller. Ikke negligere eller afvise sager som elever, forældre eller medarbejdere kommer med, men lytte og prøve at forstå mennesket som person, der sidder foran én.
 • At arbejde målrettet med et fælles sprog og forståelse - blandt andet via begrebsafklaring og dialog, således både børn, medarbejdere og forældre ved, hvad vi mener, når vi arbejder for en positiv tone og adfærd.

Personale

 • Blande sig i uhensigtsmæssig adfærd - med en positiv anvisning.
 • At bidrage positivt omkring de beslutninger der bliver truffet, også hvis man ikke er enig, så vi fremstår enige. Dette bidrager til at elever, forældre og kollegaer føler sig trygge, fordi vi er ét fællesskab.
 • Vi skal være rollemodeller - lytte og sætte rammen.
 • Arbejde med ICPD og SPU i teams for fortsat at have en positiv og handlende tilgang til vores arbejde.
 • At handle på de uhensigtsmæssige episoder og være aktive omkring både forebyggelse og afhjælpning i hverdagen.

Elever

 • Ønsker et sted for de store, hvor man kan komme og tale, hvis der er noget galt – neutralt sted/person.
 • Elev-mentor ordninger - store og små sammen.
 • Legepatruljejobs.
 • Store og små laver projekter/aktiviteter sammen og traditioner.

Forældre

 • Tale pænt om andres børn – som man vil dem det bedste.
 • Lære sine børn at tale respektfuldt om andre.
 • Vi er rollemodeller for vores børn og skal lære dem, hvordan vi omtaler og taler til andre.

Nogle praksiseksempler, hvor både processen, læring, den enkelte elev og produktet kommer i fokus, er:

 • Vi har ugentlig billedfremvisning af ting/oplevelser via AULA fra alle skolens klasser - på skift.
 • Vi har tilmeldt os et to-årigt ProjektBaseret Læringsforløb (PBL via Kata-fonden), hvor vi skal afklare, om vi vil være projekt-profilskole.

Ledelse

 • Vi skal se hvad der sker rundt på skolen, få det eksponeret og fejret.
 • Vi skal ikke at lede efter fejl, men dyrke processerne.
 • Sætte rammerne og holde snuden i sporet - også i krisetider, således tingene ikke falder på gulvet.

Personale

 • Planlægge små arrangementer med fremvisning til forældre.
 • Fejre ting i klasserne
 • Vi skal lægge billederud fra klasserne til forældrene
 • Fejre fagfaglighed, arbejdsengagement, gruppearbejde mm.- både opslag, billeder mm.
 • Invitere forældrene ind i forløbene.

Forældre

 • Støtte op og deltage i aktiviteter.
 • Bidrage til fejringerne
 • Være med til at stå for traditioner på tværs ex. Grøn dag.

Værdiregelsæt: Overholdelse og forankring

Værdigregelsættet skal altid sikres synligt og være kendt af alle på skolen - blandt andet ved at blive genbesøgt jævnligt. Det skal godkendes og arbejdes med på MED, i Skolebestyrelsen og i Elevrådet. Desuden bliver planen årligt drøftet på et PR-møde (Mødet med alle medarbejderne). Det forventes desuden, at medarbejderne én til to gange årligt tager værdiregelsættet op til drøftelse i deres teams. Værdiregelsættet skal også bruges som debat/taleemne med eleverne mindst to gange årligt på klassemøderne.

Ledelse

 • Lave QR kode som hænges op på skolen – her kan værdiregelsættet læses.

Personale

 • Skal kobles på noget vi konkret arbejder med ex. elevernes trivselsmålinger eller medarbejder professionel kapital. ICDP osv.

Elever

 • Tale om det på klassemøder
 • I klassen generelt
 • I elevrådet
 • Evt. udarbejde aviser online eller fysisk

Forældre

 • Skolebestyrelsen udarbejder en pixie-udgave som uddeles/sendes til nye forældre

 

Hvad gør vi hvis værdiregelsættet ikke overholdes?

Hvis værdiregelsættet ikke overholdes, tager vi det op i alle instanser og debatterer, hvordan vi får det bedre ud blandt vores elever og medarbejdere. Vi er klar over at et sådant redskab er dynamisk. Derfor vil vi også løbende justere det.

Personale

 • Genbesøge det i det daglige arbejde i de organiseringer/organer vi har i forvejen. 
 • Bruge ledelsen i stedet for hjørnerne - sådan man kan få støtte ex. skole/hjem samarbejdet

Elever

 • Drøfter det i elevrådet.

Forældre

Hvis værdiregelsættet ikke overholdes, tager vi det op i skolebestyrelsen og debatterer, hvordan vi får det bedre i spil på skolen og blandt forældrene.